Nämndens sammansättning

Part utser ordinarie nämndsledamot som i sin tur vid behov kan sätta annan i sitt ställe vid sammanträde i nämnden. Vidare utser den ordinarie nämndsledamoten en eller flera adjungerade ledamöter. Parterna ska hålla varandra informerade om sina respektive ledamöter.

Sammanträde i nämnden

Vid sammanträde i nämnden deltar ordinarie ledamot och i normalfallet även en adjungerad ledamot från respektive Part. Parterna har därutöver möjlighet att komma överens om att adjungera ytterligare personer om det, med hänsyn tagen till den fråga som yttrandet berör, bedöms tillföra sakkunskaper av betydelse.

Nämnden sammankallas när Part begär sammanträde. Part kan begära sammanträde när Part själv vill ha en fråga prövad, när förbundspart hos Part begärt prövning eller när Part av domstol eller nämnd förelagts eller beretts tillfälle att yttra sig över tolkning av bestämmelse i Huvudavtalets Kap. 3. När fråga är om föreläggande från domstol eller nämnd ansvarar Svenskt Näringsliv för att begära sammanträde.

Arbetet ska bedrivas synnerligen skyndsamt och sammanträde hållas senast inom fem arbetsdagar från det att Part begärt sammanträde om inte Parterna överenskommer om annat. Parterna kan också överenskomma om ytterligare sammanträden om det anses befogat.

Sammanträde genomförs på det sätt som Parterna finner lämpligt (fysiskt, telefon, videolänk eller motsvarande) och det förs inga protokoll vid sammanträde. Nämnden kan endast yttra sig om den är enig och om enighet inte uppnås står det Part fritt att yttra sig för egen del.

Beredning inför sammanträde i nämnden

När Part begär sammanträde i nämnden ska till sådan begäran fogas ett underlag som gör tillräckligt klart vad saken avser för att övriga Parter ska kunna ta ställning i saken vid sammanträdet.

När fråga om yttrande aktualiseras med anledning av ett föreläggande från domstol eller motsvarande så utgör förläggandet som fogas till begäran normalt tillräckligt underlag. Svenskt Näringsliv ansvarar för beredning och att kalla till sammanträde när fråga är om begäran från domstol.

När förbundspart hos Part begär att Part ska påkalla nämndsprövning av tolkningsfråga förutsätts att Part bereder frågan. I detta ligger att Part prövar om saken som ska prövas är sådan att det kan sägas vara av verklig betydelse för förbundsparten och har faktisk påverkan på förbundspart eller medlem hos denne. Som utgångspunkt förutsätts förbundspart uttömt de möjligheter som finns att handlägga frågan inom ramen för förhandlingssystemet. Samma sak gäller i tillämpliga delar för Parts egen begäran.

Adjungerade ledamöter hos Part ansvarar för beredningen enligt ovan. Beredningen inför att nämndsprövning påkallas kan i vissa fall/delar behöva vara gemensam. Den kan innefatta att inför nämndssammanträdet vid behov diskutera om det finns enighet om att det underlag som behövs finns tillgängligt? Om frågan som ska prövas tillräckligt väl avgränsad och relevant? Om den finns förutsättningar att förbereda nämndsprövning genom att lämna en skriftlig sammanställning över bakgrund och relevanta omständigheter som berörda parter är överens om.

Begäran om sammanträde

Vardera Part inrättar en e-postlåda till vilken domstol och medlemsförbund kan vända sig med begäran om nämndsprövning/yttrande om tolkning av Kap. 3 i huvudavtalet. Part får då också säkerställa att postlådan bevakas.

Nedan anges respektive Parts e-postlåda.

huvudavtalsnamnden@svensktnaringsliv.se
huvudavtalsnamnden@lo.se
huvudavtalsnamnden@ptk.se

Nämndens yttrande vid enighet

När nämnden är enig och yttrar sig så ska det ske gemensamt genom ett yttrande för Parternas räkning avseende tolkningen av Huvudavtalets Kap. 3 trots att det formellt rör sig om två separata Huvudavtal mellan å ena sidan Svenskt Näringsliv och LO och å andra sidan Svenskt Näringsliv och PTK och att domstolsförelägganden sannolikt endast kommer att riktas mot två av Parterna. Det ska också tydligt framgå och förklaras i de yttranden som lämnas till domstol eller nämnd.

Nämnden kan inte pröva några bevisfrågor och alltså heller inte ta del av vittnesbevisning, utan endast ta ställning till den rätta tolkningen av Huvudavtalets kap. 3 till ledning för den tvist som gjort att frågan aktualiserats. De yttranden som upprättas av nämnden ska göras tillgängliga avidentifierade på denna hemsida sorterat efter år och paragraf i Kap 3.